19 juni, 2024

Privacy

2 mins read

AS Factory hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Alle gegevens die u ons via mail bezorgd of in ons inschrijfsysteem (ledenbeheer.be) ingeeft worden automatisch 7 jaar bewaard. In het geval u als vrijwilliger actief bent binnen onze organisatie, wordt u ook om persoonlijke informatie gevraagd. Alle gegevens die u in onze vrijwilligersovereenkomst ingeeft worden door ons automatisch 5 jaar bewaard.

 

HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Dat is heel erg simpel, wij delen jouw gegevens over het algemeen niet met derden. Verder zullen wij jouw gegevens trouwens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming hiervoor te vragen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren, zodat de gevraagde animatie op uw evenement/het kamp/de lessenreeks/de activiteit/… vlot kan plaatsvinden.

VOORBEELD: Tijdens een overnachtingskamp is het wettelijk verplicht om naam, voornaam en rijksregisternummer van alle deelnemers vanaf de leeftijd van 16 jaar door te geven aan de uitbater. Tot de leeftijd van 15 jaar volstaan naam en voornaam. In dit geval bezorgen wij de nodige gegevens aan de uitbater.

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

Kloppen sommige gegevens niet meer? Wens je al je gegevens te verwijderen uit onze systemen?  Wensen jullie nog meer informatie over onze privacymaatregelen? Je kan ons hiervoor steeds contacteren.

 

WAT MET GESCHILLEN?

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Oostende, en in tweede instantie Brugge.